Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
El dret humà a un medi ambient net, saludable i sostenible

El dret humà a un medi ambient net, saludable i sostenible

16/01/2023


Ana María Pujante Mora

El 28 de juliol de 2022 l’Assemblea General de les Nacions Unides adopte una resolució històrica, la Resolució 76/300, en declarar un Dret Humà l’accés a un medi ambient net, sa i sostenible. Més de 161 països van ratificar està resolució, que, si bé no és jurídicament vinculant, serveix de catalitzador per a l’acció i capacita als ciutadans a exigir responsabilitats als seus governs.

Aquesta resolució:

 • Reconeix el dret a un medi ambient net, saludable i sostenible com un dret humà;
 • Observa que el dret a un medi ambient net, saludable i sostenible està relacionat amb altres drets i el dret internacional vigent;
 • Afirma que la promoció del dret humà a un medi ambient net, saludable i sostenible requereix la plena aplicació dels acords multilaterals relatius al medi ambient conformement als principis del dret ambiental internacional;
 • Exhorta als Estats, les organitzacions internacionals, les empreses i altres interessats pertinents al fet que adopten polítiques, augmenten la cooperació internacional, reforcen la creació de capacitat i continuen compartint bones pràctiques amb la finalitat d’intensificar els esforços per a garantir un medi ambient net, saludable i sostenible per a tots.

Prèvia a aquesta resolució, en 2018 es van presentar al Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides els denominats “Principis Marcos” on s’estableixen les principals obligacions en matèria de drets humans relacionats amb el gaudi d’un medi ambient segur, net, saludable i sostenible:

 • Els Estats han de garantir un medi ambient sense riscos, net, saludable i sostenible amb la finalitat de respectar, protegir i fer efectius els drets humans.
 • Els Estats han de respectar, protegir i fer efectius els drets humans amb la finalitat de garantir un medi ambient sense riscos, net, saludable i sostenible.
 • Els Estats han de prohibir la discriminació i garantir una protecció igual i efectiva contra ella en relació amb el gaudi d’un medi ambient sense riscos, net, saludable i sostenible.
 • Els Estats han d’establir un entorn segur i propici en el qual les persones, els grups de persones i els òrgans de la societat que s’ocupen dels drets humans o les qüestions ambientals puguen actuar sense amenaces, fustigació, intimidació ni violència.
 • Els Estats han de respectar i protegir els drets a la llibertat d’expressió, associació i reunió pacífica en relació amb les qüestions ambientals.
 • Els Estats han d’impartir educació i sensibilitzar a l’opinió pública sobre les qüestions ambientals.
 • Els Estats han de proporcionar accés públic a la informació ambiental mitjançant la reunió i difusió de dades i proporcionar un accés assequible, efectiu i oportú a la informació a qualsevol persona que el sol·licite.
 • A fi d’evitar emprendre o autoritzar activitats amb impactes ambientals que interferisquen en el ple gaudi dels drets humans, els Estats han d’exigir l’avaluació prèvia dels possibles impactes ambientals dels projectes i polítiques proposats, inclosos els seus possibles efectes en el gaudi dels drets humans.
 • Els Estats han de preveure i facilitar la participació pública en el procés d’adopció de decisions relacionades amb el medi ambient i tindre en compte les opinions de la societat en aqueix procés.
 • Els Estats han de facilitar l’accés a recursos efectius per les violacions dels drets humans i les lleis nacionals referents al medi ambient.
 • Els Estats han d’establir i mantindre normes ambientals substantives que no siguen discriminatòries i no tinguen caràcter regressiu, sinó que servisquen perquè es respecten, es protegisquen i s’exerciten els drets humans.
 • Els Estats han de garantir l’aplicació efectiva de les seues normes ambientals per les entitats dels sectors públic i privat.
 • Els Estats han de cooperar entre si per a establir, mantindre i aplicar marcs jurídicos internacionals eficaços a fi de previndre, reduir i reparar els danys ambientals a nivell transfronterer i mundial que interferisquen amb el ple gaudi dels drets humans.
 • Els Estats han d’adoptar mesures addicionals per a protegir els drets dels qui siguen més vulnerables al mal ambiental o es troben en una situació d’especial risc sobre aquest tema, tenint en compte les seues necessitats, riscos i capacitats.
 • Els Estats han d’assegurar-se que compleixen les seues obligacions amb els pobles indígenes i els membres de les comunitats tradicionals.
 • Els Estats han de respectar, protegir i fer efectius els drets humans en el marc de les mesures que adopten per a fer front als problemes ambientals i aconseguir el desenvolupament sostenible.

Els danys mediambientals tenen unes implicacions negatives, directes i indirectes per al gaudi efectiu de tots els drets humans. Interfereixen en el gaudi dels drets l’impacte del canvi climàtic, la gestió i l’ús insostenibles dels recursos naturals, la contaminació de l’aire, la terra i l’aigua, la gestió inadequada dels productes químics i els residus i la consegüent pèrdua de biodiversitat.

El medi ambient és condició essencial de la nostra pròpia existència. Sense unes condicions ambientals adequades no podem sobreviure, mancant de sentit els altres drets.