Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
El Conveni de Biodiversitat

El Conveni de Biodiversitat

19/12/2022


Ana María Pujante Mora

Al juny de 1992 en la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, 152 països van signar el Conveni de Biodiversitat amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible. Aquest conveni reconeix que la diversitat biològica és una mica més que plantes, animals i microorganismes i els seus ecosistemes, es tracta també de les persones i de totes les seues necessitats per a viure.

El Conveni de Biodiversitat va entrar en vigor el 29 de desembre de 1993 i un dels seus majors assoliments va ser el reconéixer el principi de precaució, segons el qual, quan existisca una amenaça de reducció o pèrdua significativa de la diversitat biològica, la falta de certesa científica absoluta no ha d’utilitzar-se com a motiu per a posposar l’adopció de mesures destinades a evitar o minimitzar aquesta amenaça.

Objectius del Conveni de Biodiversitat

Algunes de les moltes qüestions tractades en el marc del Conveni de Biodiversitat són:

 • Mesures i incentius per a la conservació i la utilització sostenible de la diversitat biològica.
 • Accés regulat als recursos genètics (Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos genètics).
 • Accés a la tecnologia i transferència de tecnologia, inclosa la biotecnologia.
 • Cooperació tècnica i científica.
 • Avaluació d’impacte.
 • Educació i sensibilització del públic.
 • Subministrament de recursos financers.
 • Presentació d’informes nacionals sobre compromisos dels tractats.

Principals tasques a realitzar

Els governs han d’exercir un paper de lideratge, sobretot establint normes que guien l’ús dels recursos naturals i protegint la biodiversitat allí on tinguen control directe sobre la terra i l’aigua:

 • Identificant i supervisant els components importants de la diversitat biològica que han de -se i utilitzar-se de manera sostenible.
 • Establint zones protegides per a conservar la diversitat biològica, promovent al mateix temps un desenvolupament respectuós amb el medi ambient entorn d’aquestes zones.
 • Rehabilitant i restaurant ecosistemes degradats i promovent la recuperació d’espècies amenaçades en col·laboració amb la població local.
 • Respectant, preservant i mantenint els coneixements tradicionals sobre l’ús sostenible de la diversitat biològica amb la participació dels pobles indígenes i les comunitats locals.
 • Prevenint la introducció, controlant i erradicant les espècies exòtiques que puguen amenaçar els ecosistemes, els hàbitats o les espècies.
 • Controlant els riscos que plantegen els organismes modificats per biotecnologia.
 • Promovent la participació pública, sobretot a l’hora d’avaluar l’impacte ambiental dels projectes de desenvolupament que amenacen la diversitat biològica.
 • Educant i conscienciant a la població sobre la importància de la diversitat biològica i la necessitat de conservar-la.
 • Informant sobre com està complint cada país els seus objectius en matèria de biodiversitat.
La clòtxina zebra (Dreissena polymorpha) és una espècie exòtica invasora que causa greus danys ecològics i econòmics.

El Conveni de Biodiversitat a Espanya

A Espanya la Llei 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat. Està llei pretén:

El ratpenat de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum) és una espècie autòctona en regressió.

El Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2011-2017 constitueix l’element fonamental de desenvolupament de la Llei 42/2007. El diagnòstic de la biodiversitat i del patrimoni natural a Espanya es recull en aquest pla, en el qual es descriuen, la situació actual de la biodiversitat, els principals problemes que afronta i els compromisos internacionals, comunitaris i nacionals del nostre país. La meta d’aquest pla és detindre la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes i afrontar la seua restauració.

En l’Informe anual 2021 sobre l’estat del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat a Espanya, s’indica que al nostre país existeixen 1.500 espècies silvestres amenaçades i 224 espècies exòtiques invasores:

Riquesa d’espècies silvestres marines (M), terrestres (T) i marí-terrestres (MT). Font: www.miteco.gob.es/es/biodiversidad

Frenar la pèrdua de la diversitat biològica és tasca de tots, és un recurs del qual depenem els éssers humans, units en una comunitat interdependent amb tots els éssers vius, en els quals cada espècie té el seu lloc i funció. És la nostra responsabilitat que la biodiversitat siga llegada íntegrament a les generacions futures.